Gerrit Methorst B.V.
Heulweg 1
2288 GP Rijswijk (ZH)
015 - 214 54 33
info@gerritmethorst.nl

Winkelwagen:

0 item(s) - US$ 0,00
U heeft geen producten in uw winkelwagen.

0

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gerrit Methorst B.V.

• Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Leverancier de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Leverancier bezoekt
• Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
• Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor het Product wordt geplaatst of waarmee het Product wordt besteld of gereserveerd
• Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen
• Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties
• Leverancier: De eigenaar van deze website (Gerrit Methorst B.V. te Rijswijk)
• Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting
• Partij: iedere partij bij de Overeenkomst
• Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Koper, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Koper van de website van Leverancier
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten
2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden

3.1 Iedere communicatie tussen Leverancier en Koper kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken
3.2 De door Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Koper
3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Koper, komt dit voor risico van Koper, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest

4.1 Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Koper al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Koper is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de website, in de browser van Koper of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie
4.2 Onverminderd eventueel voor Leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Koper toegankelijk te houden
4.3 Indien Leverancier een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de website van Leverancier en zal Leverancier aangeven op welke wijze deze via een hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Leverancier vermeld in de gedragscode gelden niet voor zover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst
4.4 Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, niet van toepassing 4.5 Leverancier stelt middels zijn website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;b. de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst;
c. de prijs;
d. de wijze van aflevering en betaling;
e. de eventuele kosten van aflevering;
f. het adres waar Koper een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van Leverancier anders wordt aangegeven.
4.6 Leverancier wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat Koper ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Leverancier niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van Koper op grond van schending door Leverancier van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 7 (zeven) werkdagen na het tot stand komen van de Overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.

5.1 Uitingen van Leverancier op zijn website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten
5.2 De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Leverancier van de bestelling van Koper. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden

6.1 Koper betaalt voor de middels de website bestelde Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de website van Leverancier door Leverancier aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4
6.2 Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de website van Leverancier en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de website van Leverancier op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Koper het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten
6.3 In geval van betaling tegen factuur dient Koper binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Leverancier een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen
6.4 In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht:
a. zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen, en
b. na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Koper zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling ter zake mag elektronisch worden verzonden als Koper heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

7.1 Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten
7.2 Producten worden fysiek en onder rembours verzonden.

8.1 De bij Leverancier gekochte producten kunnen door Koper worden geretourneerd binnen zeven dagen na aflevering van deze producten. De producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking, onder overlegging van de originele factuur en het retourformulier, welk formulier is op te vragen via de website. Retourzendingen die niet aan bovengenoemde, dan wel op de website vermelde voorwaarden voldoen, worden niet door Leverancier geaccepteerd
8.2 Aan Koper zal 80% van de volledige koopprijs van de door hem geretourneerde producten worden terugbetaald. De overige 20% komt Leverancier toe als administratie- en magazijnkosten. De vervoerskosten van de retourzending zijn voor rekening van Koper
8.3 Beschadigde producten kunnen niet worden geretourneerd, tenzij dit aangetekend is op de vrachtbrief en gemeld binnen zeven werkdagen na ontvangst
8.4 In geval van ruilingen kan Koper het betreffende product binnen zeven werkdagen na ontvangst opsturen naar Leverancier. Hierbij volgt Koper de procedure als vermeld in dit artikel
8.5 Leverancier stuurt het gewenste product aan Koper. Hierbij is een ruilnota gevoegd
8.6 Aan Koper zullen in geval van ruilingen administratie- en magazijnkosten in rekening worden gebracht ter grootte van 15% van de volledige koopprijs. In geval van bij- c.q. terugbetaling van of aan Koper, vermeldt de ruilnota te betalen of retour te ontvangen

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten aan Koper ter beschikking te stellen.
9.2 Koper staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden
9.3 Koper mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
9.4 Leverancier vrijwaart Koper tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Producten of Diensten in Nederland inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Koper Leverancier onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Koper Leverancier de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Koper hierbij aan Leverancier een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Koper verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringverplichting van Leverancier vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de ter beschikking gestelde Producten of Diensten die door Koper of namens Koper door een derde zijn verricht, door gebruik van de Producten of Diensten in combinatie met niet door Leverancier ter beschikking gestelde Producten of Diensten of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de ter beschikking gestelde Producten of Diensten zijn ontwikkeld of zijn bestemd.

10.1 Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Leverancier en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens
10.2 Koper is ervan op de hoogte dat Leverancier de persoonsgegevens van Koper verwerkt, met inbegrip van gegevens over Kopers activiteiten op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar Koper vandaan komt en de Producten die Koper heeft besteld. Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Koper te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Koper
10.3 Koper mag de gegevens die Leverancier over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Koper heeft het recht Leverancier te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Koper te verwijderen of af te schermen. Leverancier zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Leverancier en het privacybelang van Koper en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Koper informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Koper van Producten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

11.1 Gebreken welke door Koper aan Leverancier worden gemeld in een periode van acht dagen na de ontvangst van de Producten, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Koper valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst ter zake al een regeling bevat. In geval van vervanging van een Product komen de retourzendkosten voor rekening van Koper. Het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt niet indien door Leverancier Producten ter beschikking worden gesteld aan een Consument.

12.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten of Diensten
12.2 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Koper, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot daadwerkelijk door Koper aan Leverancier betaalde vergoedingen, exclusief BTW
12.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4 vrijwaart Koper, niet zijnde een Consument, Leverancier voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten en/of Diensten
12.4 De artikelen 12.1, 12.2 en 12.3 zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn werknemers.

13.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen
13.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn

14.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie
14.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was

15.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn
15.2 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.1 zijn alle vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren
15.3 Indien Koper zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde Product in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft Leverancier het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn
15.4 Indien Koper een Consument is, heeft Koper het recht om gedurende 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, welke termijn volgens de wet wordt verlengd tot maximaal 3 (drie) maanden ingeval Leverancier niet aan zijn wettelijke informatieplichten heeft voldaan. De Consument dient het Product, op zijn kosten, binnen 20 (twintig) dagen na verzending van de ontbindingsverklaring te retourneren, bij gebreke waarvan Leverancier zich ten aanzien van de terugbetaling van de prijs op zijn algemene opschortingrecht van artikel 6:52 BW kan beroepen
15.5 In geval van een beëindiging zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:a. openstaande betalingen;b. geheimhouding;c. Intellectuele Eigendomsrechten;d. aansprakelijkheid. Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

16.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen

17.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Kopers, niet zijnde Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn. 17.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs
17.3 Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen, is niet toegestaan
17.4 Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Koper daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Koper redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen
17.5 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn
17.6 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende Partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter
17.7 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Annuleren van uw bestelling (herroepingrecht)
Gedurende 14 dagen na het bestellen van uw container én voor de afleverdatum heeft u bij gerritmethorst.nl containerverhuur, de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren. Indien de container reeds geleverd is, is het herroepingrecht echter niet meer van toepassing, omdat de geleverde dienst (container verhuur) dan reeds begonnen is. Gebruik maken van uw herroepingrecht? U kan zonder opgave van reden en kosteloos, telefonisch contact opnemen via de klantenservice op 015 214 5433 (maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00) of u kunt een e-mail sturen naar: info@gerritmethorst.nl met vermelding van de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij zullen de bestelling dan annuleren en als u een bedrag betaald heeft zal het betaalde bedrag binnen 30 dagen aan u worden teruggestort. Vergeet niet, voor een snelle afhandeling uw bankrekeningnummer te vermelden in de e-mail. De container is geplaatst en u wilt alsnog annuleren? Zodra de container is geplaatst is het annuleren/herroepingrecht niet meer van toepassing. Wij kunnen uiteraard wel de container zonder inhoud weer bij u ophalen, hiervoor worden dan echter de transportkosten in rekening gebracht, omdat een loze rit gemaakt moet worden.